Tuyển Trưởng phòng kinh doanh

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh

MS: 06KD01

Mô tả công việc

  • Phát triển Phòng kinh doanh của Công ty bao gồm: i) tuyển dụng nhân sự & ii) xây dựng chính sách cho người lao động
  • Xây dựng chiến lược bán hàng bao gồm: i) chiến lược dài hạn & ii) kế hoạch bán hàng cụ thể tùy theo tình hình thị trường nhằm đáp ứng mục tiêu doanh số và lợi nhuận của Công ty
  • Quản lý và chăm sóc khách hàng
  • Đào tạo nhân viên
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Công ty yêu cầu
  • Báo cáo cho Giám đốc.

(Xem thêm…)